Ved å fortsette å bla gjennom nettsiden, godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Les mer.
Brukeravtale og vilkår

Sist endret 15.9.2021.

Avtale mellom bruker og Eigar AS

Vilkårene gjelder for bruk av Eigar som system, heretter omtalt som TJENESTEN. Dette er en rettslig bindende avtale mellom deg (fysisk eller juridisk person) som sluttbruker (heretter kalt BRUKEREN) og Eigar AS (heretter kalt Eigar).

VED Å REGISTRERE SEG SOM BRUKER, ELLER PÅ ANNEN MÅTE TAR I BRUK TJENESTEN, REGNES VILKÅRENE SOM AKSEPTERT.

Eventuelle spørsmål til Vilkårene kan sendes på e-post til kundeservice@eigar.no

1. OM TJENESTEN

Tjenesten leveres av Eigar AS org.nr 921 471 920, eller selskap autorisert av dette. Ved å opprette bruker-ID, vil Bruker ha mulighet å aktivere sin boligeiendom til Tjenesten. Etter å ha aktivert eiendommen vil Bruker, samt kjøper og andre aktører som gis gjestestatus, få tilgang til dokumentasjon på, og fotografier av arbeid som er gjort på en bolig etter at tjenesten ble tatt i bruk. Da enten det gjelder dokumentasjon ved oppføring av nybygg, eller det gjelder vedlikeholds- og utbyggingsprosjekter som er gjort på eksisterende bygg etter at boligen ble registrert og tjenesten tatt i bruk.

Tjenesten er integrert med Ambita. Som registrert Bruker vil du kunne aktivisere de eiendommene som er registrert på deg som hjemmelshaver (eier), hvor da eiendommen(e) opprettes digitalt i tjenesten.

Når en eiendom blir aktivisert, hentes følgende eiendomsdata fra Ambita, og synliggjøres på Brukers eiendom under «Teknisk info», og til dels på boligens forside i tjenesten:

 • Hjemmelshaver
 • Andel
 • Adresse
 • Matrikkelinformasjon
 • Eierform
 • Type bolig
 • Byggeår
 • Registrert areal
 • Registrerte bygg på eiendommen

Av ovennevnte data, er det jevnlig oppdatering for: hjemmelshaver, andel. adresse, matrikkelinformasjon, eierform, type bolig, og registrerte bygg på eiendommen. Slik data som jevnlig oppdateres er ikke redigerbart for Bruker i tjenesten.

Som bruker kan du laste opp informasjon og dokumentasjon til din(e) eiendom(er).  Tjenesten tillater også andre profesjonelle brukere, eller andre som er invitert som gjest med redigeringstilgang, til å kunne laste opp dokumentasjon til Brukers eiendom (eks. håndverkere, takstmenn, eiendomsmeglere osv.).

2. DOKUMENTASJON OG TILGANG

All dokumentasjon og informasjon som er lastet opp til Brukers eiendom, vil i utgangspunktet følge eiendommen i hele dens levetid. Når eiendommen skifter hjemmelshaver via en hjemmelsoverdragelse, vil tilgangen overføres til ny hjemmelshaver (ny eier). Bruker mister da tilgang til all informasjon.

Dokumentasjon (inkl. bilder) lastet opp av profesjonell aktør kan lastes ned til egen enhet, men ikke slettes av Bruker. Dokumentasjon lastet opp av Bruker selv, tidligere eier, eller av andre aktører ellers i tjenesten, kan i tillegg til å lastes ned, også slettes av Bruker.

Lukket mappe er Bruker/hjemmelshaver sin egen mappe, og kun tilgjengelig for registrert hjemmelshaver av eiendommen. Innhold i mappen slettes automatisk ved hjemmelsoverdragelse.

Gjestetilgang:

 • Bruker kan opprette gjestetilgang, og kan velge mellom å gi redigering og/eller lesetilgang. Aktør med gjestetilgang vil ha samme tilgang som Bruker selv, med unntak av lukket mappe som kun er tilgjengelig for Bruker/hjemmelshaver. Bruker kan selv bestemme periode for gjestetilgang, og slette tilgangen når som helst.
 • Bruker kan opprette gjestetilgang ved å aktivisere en delings lenke som kun gir lesetilgang. Denne delingen er å regne som offentlig deling, og spesielle vilkår gjelder ved bruk. Vilkårene er nærmere beskrevet i personvernerklæring.

Bruker kan bestemme periode for både gjeste tilgang, og offentlig deling, samt slette tilgang/deling når som helst. I tillegg kan bruker bestemme tilgang til forsikringsmappe i begge delinger.

3. PRIS/BRUKSRETT

Eigar leverer tjeneste, som kan benyttes av både private og profesjonelle aktører. Det gis lisens for bruk av tjenesten, den selges ikke. Det faktureres etter gjeldende lisensmodeller og priser. Det bemerkes at fullversjon av tjenesten er under utvikling, og tilleggsmoduler som utvikles vil kunne tas i bruk mot betaling (kjøp i tjenesten). Priser for tilleggsmoduler vil bli presentert, når fullversjon lanseres.

For privat bruker

Det vil alltid være en gratislisens for privat bruker, som heter BOLIG STANDARD. Denne gir rett til å aktivisere 1 stk. eiendom. I tillegg kan Bruker laste opp dokumentasjon og bilder, samt gi gjestetilgang og opprette delingslenke. Frem til lansering av fullstendig løsning, vil det være mulig å aktivisere alle eiendommene til privat bruker uten kostnad, og uten videre binding. Når fullversjon lanseres, nullstilles alle lisenser i prøveperioden, og Bruker må velge ønsket lisens videre.

For bedrifter:

For bedrifter er det mulig å kjøpe lisens som heter PRO+, og Bolig PRO. Tjenesten faktureres etter gjeldende lisensmodeller og priser, og faktureres forskuddsvis for de neste 12 måneder. Lisensen fornyes automatisk for nye 12 måneder, med mindre skriftlig oppsigelse er sendt før utgangen av gjeldende lisensperiode. Det faktureres med 14 dagers kreditt, med mindre annet er avtalt.

4. BRUKERS PLIKTER

Brukeren skal kun benytte tjenesten i henhold til lisensavtale, og som elles beskrevet i disse Vilkår.

Brukeren skal ikke foreta ulovlig inntrengning i tjenestens dataressurser, eller på annen måte tilegne seg data som brukeren ikke er berettiget til. Tilsvarende gjelder dette forsøk på å bryte sikkerheten eller unødig forstyrre andres bruk av tjenesten. Dersom Brukeren får tilgang til tredjeparts data, skal Eigar umiddelbart varsles skriftlig, og Brukeren må slette all data som er mottatt. Dette gjelder også når data er mottatt uforvarende.

Brukeren er selv ansvarlig for eventuelle tap som følge av bruk av tjenesten. Det gjelder eksempelvis, dog ikke begrenset til, tap som følge av at Brukeren har gitt andre tilgang til sin innloggingsinformasjon, eller at andre har fått tilgang til denne som følge av forhold på Brukerens side, eller via tjenestens gjestetilgang.

Dersom Brukeren oppdager feil, mangler, eller andre forhold som kan være av betydning for leverandør av tjenesten, skal Bruker varsle Eigar om dette så snart han kan.

Brukeren gir tillatelse til at alle brukere av tjenesten, kan benytte denne til kommunikasjon med brukeren. Brukeren er da innforstått med, og aksepterer at kommunikasjon gjennom tjenesten med dette, kan erstatte vanlig ordinær post. Et eksempel på dette kan være dokumentasjon fra håndverker, som kan sendes direkte til boligen i tjenesten.

Brukeren gir tillatelse til at Eigar kan anvende og benytte tjenesten, samt den e-postadresse som er registrert på brukeren i systemet, til å rette henvendelser og eventuelle varsler til brukeren.

Brukeren er selv ansvarlig å holde sin kontaktinformasjon i tjenesten oppdatert. Eigar er ikke ansvarlig dersom eventuelle henvendelser ikke blir mottatt, som en følge av at brukeren har oppgitt feil, eller ikke oppdatert kontaktinformasjon.

5. BOLIGSERTIFIKATETS PLIKTER MM.

Eigar er ansvarlig for levering av tjeneste/funksjoner, i henhold til bestilt lisens, og i henhold til disse Vilkårene.

Eigar kan slette all data som er feilsendt, eller som er i strid med lov, forskrift, offentlig vedtak eller rettskraftig dom eller som på annet vis etter Eigar sin vurdering innebærer misbruk av systemet. Dette uten forvarsel til bruker.

Eigar har ikke rett til å dele Brukerdata med noen tredjepart. Unntak fra dette er i forbindelse med utlevering i henhold til offentlig vedtak eller rettskraftig dom.

Eigar plikter å gjøre sitt ytterste for at tjenesten skal være tilgjengelig for Brukeren til enhver tid. Eigar har imidlertid rett til å innstille tjenesten ved teknisk feil, oppgraderinger, vedlikehold av systemet, endringer, strømbrudd eller lignende forhold.

Eigar skal varsle Bruker om stans i rimelig tid før tjenesten innstilles. Dersom stans ikke er kjent på forhånd, skal Eigar varsle Bruker så snart det er mulig. Eigar er imidlertid ikke forpliktet til å varsle Bruker om stans som antas ikke å ha betydning for Bruker. Varsel kan være i form av en melding som sendes til den e-postadresse Bruker har oppgitt ved registrering.

6. OPPHAVSRETT

All opphavsrett til tjenesten, (bl.a. alle fotografiske og andre billedlige uttrykk, animasjon, tekst og “små-programmer” som inngår i tjenesten tilhører Eigar eller dets leverandører eller rettsforgjengere.

7. ENDRINGER

Eigar forbeholder seg en ubetinget rett til å endre brukervilkårene. Mindre endringer/tilpasninger legges ut på Eigar sin hjemmeside under brukervilkår, uten nærmere varsel og gjelder fra det tidspunkt de er lagt ut. Mer inngripende endringer i vilkår til ugunst for Bruker, herunder prisreguleringer, vil bli varslet til brukers E-postadresse og gjelder fra det tidspunkt som fremgår av varselet. Innebærer endringen at Bruker ikke lenger vil benytte seg av tjenesten, kan denne sies opp etter den prosedyre som fremgår av punkt 16.

8. TAUSHETSPLIKT

Partene har taushetsplikt om innhold og alle de forhold partene blir kjent med i forbindelse med bruk av tjenesten. Dette gjelder også de forhold som berører den annen parts forretningsmessige forhold, inkludert all data og informasjon som er benyttet i tjenesten.

Partene skal ta de nødvendige forholdsregler for å sikre at materiale og/eller opplysninger ikke blir brukt til andre formål, enn gjennomføring av disse Vilkår eller som er gjort kjent for andre i strid med dette punkt. Ansatte eller andre som fratrer sin stilling/tjeneste skal pålegges taushet om forhold som beskrevet ovenfor, da også etter fratredelsen.

Taushetsplikten gjelder også etter at avtaleforholdet i henhold til disse Vilkår er opphørt.

Taushetsplikten gjelder ikke når det er plikt til å utlevere opplysninger i henhold til lov, forskrift, offentlig vedtak eller rettskraftig dom.

9. HVORDAN VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER

Behandling av personopplysninger er beskrevet i vår personvernerklæring.

10. REKLAMASJON

Dersom Bruker er av den oppfatning at tjenesten ikke leverer de funksjoner som er avtalt i henhold til valgt lisens, skal Bruker innen rimelig tid, og senest innen 14 dager etter Bruker oppdaget, eller burde oppdaget mangelen, skriftlig informere om denne.

Eigar skal snares mulig etter å ha blitt kjent med en mangel, iverksette tiltak for retting av påpekt mangel. 

11. ANSVARSBEGRENSNING

Eigar er ikke ansvarlig for tap som følge av mangel ved tjenesten, med mindre tapet er forårsaket ved forsett fra BSF sin side. Videre er BSF heller ikke ansvarlig for at meldinger, dokumenter eller annen data ikke kommer frem i henhold til rett tid, blir feilaktig levert eller data som ikke blir levert. tjenesten legger opp til at det er Bruker selv som må sørge for å beskytte sine data mot innsyn fra uvedkommende.

Eigar har ikke ansvar for data som Bruker selv sender eller mottar ved bruk av tjenesten. Eigar er ikke i ansvar for tap i forbindelse med ødeleggelse av Brukers data, Force Majeure, avbrudd, nekting, fjerning og/eller sletting av data, herunder dokumenter.

Eigar står ikke til ansvar for feil, mangler eller driftsstans hos tilknyttet aktør av tjenesten.

Eigar har ikke ansvar for om en tredjepart henter data registrert på en eiendom i tjenesten, uten å ha innhentet nødvendig samtykke fra Bruker.

12. BRUKERS MISLIGHOLD

Eigar har rett til elektronisk å sjekke inngått lisensavtale, og at lisensen er betalt for. Eigar forbeholder seg retten til å stenge tilgang til tjenesten, ved manglende betaling, og/eller ved annet mislighold fra Brukers side. Annet mislighold kan eksempelvis være at Bruker bryter lov, forskrifter, offentlige vedtak, eller på annen måte misbruker tjenesten.

Ved mistanke om misbruk, har Eigar rett til å midlertidig blokkere tilgang, frem til nødvendige undersøkelser er gjennomført. Eigar skal så langt som mulig varsle bruker før tilgang stenges.

13. BRUKERS PLIKT TIL SKADESLØSHOLDELSE

Hvis tredjeparter (inkludert offentlige myndigheter) fremmer krav mot Eigar eller påstår brudd på deres rettigheter, basert på påstand om bruker har brutt denne avtalen, og da særlig punkt 4, gjelder følgende: Bruker skal umiddelbart holde Eigar skadesløs fra alle slike krav om tap, kostnader, bøter eller skader påført Eigar og støtte Eigar i rimelig grad i vårt juridiske forsvar. Videre skal bruker holde Eigar skadesløs fra eventuelle kostnader for slikt forsvar (herunder advokatkostnader). Tilsvarende gjelder ved brudd på eller medvirkning til brudd på lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse og/eller disse Vilkårene ved bruk av tjenesten.

Dersom Bruker blir kjent med at krav vil bli reist mot Eigar i forbindelse med Brukers bruk av systemet, skal Bruker umiddelbart varsle Eigar.

14. OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG PLIKTER MV.

Eigar kan fritt overdra sine rettigheter og plikter i henhold til disse Vilkårene.

Bruker kan ikke overdra retten til å bruke Tjenesten til andre. Bruker kan heller ikke nekte, eller forhindre ny hjemmelshaver tilgang til eiendom tidligere eiet av Bruker, og som er registrert i Tjenesten, herunder tilgang til underliggende dokumentasjon som er lastet opp.

15. VARSEL

Varsel i forbindelse med disse Vilkårene skal skje skriftlig og sendes til følgende adresse:

Til Eigar AS:

E-post: kundeservice@eigar.no, eller

Postadresse: Eigar AS, Brannstasjonsveien 8, 4312 SANDNES.

Til Bruker:

Per e-post, til den e-postadresse Bruker har oppgitt i Tjenesten.

16. Oppsigelse

Eigar kan heve inngått avtale i henhold til brukerlisens, dersom Bruker unnlater å oppfylle disse vilkår.

Bruker kan velge å avslutte bruk av tjenesten når som helst. Oppsigelsen skal imidlertid skje med skriftlig varsel til BSF, og kontaktinformasjon i punkt 15. for Varsel benyttes.

Ved oppsigelse vil Bruker miste tilgang til tjenesten. Brukerdata lagres i tre måneder etter oppsigelsen, før det slettes. Bruker er selv ansvarlig for å ta kopi, eller laste ned all data Bruker ønsker å beholde etter oppsigelsen, og da fortrinnsvis FØR oppsigelse oversendes Eigar.

Eigar forbeholder seg retten til å beholde all data på eiendommen som er nødvendig for oppfølging av kundeforhold, og/eller videreformidle denne til eventuell ny hjemmelshaver eller andre relevante parter. Slik data kan eksempelvis være dokumentasjon lastet opp av profesjonell aktør til eiendommen i tjenesten. Dette for å overholde Eigar sine forpliktelser.

Dersom Bruker dør vil Brukerdata slettes tre måneder etter at Eigar fikk beskjed om dødsfallet. Den eller de som kan forplikte Brukeren må snarest kontakte Eigar for å få tilgang til Brukers brukerkonto.

Eigar har videre en ubetinget rett til å si opp avtalen dersom det oppstår forhold som gjør det nødvendig for Eigar å avvikle tjenesten

Ved eventuell avvikling av tjenesten, forplikter Eigar å holde systemet tilgjengelig for bruker i minst 3 måneder etter varsel om avvikling er gitt. Bruker er selv ansvarlig for å ta kopi, eller laste ned all data Bruker ønsker å beholde, innenfor denne perioden. Eigar kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for eventuelle tap bruker måtte bli påført, som følge av en avvikling av tjenesten.

17. FORBRUKERKJØP

Denne avtale gjelder med de begrensninger som følger av kjøpslovens ufravikelige bestemmelser i forbrukerkjøp, jfr. Lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp § 4. For denne avtale gjelder norsk rett.